Umowa i regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELO SCOOTERS

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) reguluje korzystanie z usług świadczonych przez Alora Łukasz Koziołek  Wierzbowa 9a Rybnik 44-200 NIP: 6421977741 (dalej: „Elo Scooters”).

1.2. Przez Umowę rozumie się – umowa Użytkownika z Elo Scooters dotyczącą korzystania z Usługi na terenie Polski, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji konta Użytkownika w pod warunkiem złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu.

1.3. Usługi świadczone przez Elo Scooters, (zwane dalej łącznie „Usługami”), obejmują: korzystanie z aplikacji mobilnej Elo Scooters (dalej: „Aplikacja”) oraz wszelkie funkcje interaktywne lub inne powiązane usługi udostępniane przez Elo Scooters i związane z niniejszą Umową, (ii) korzystanie ze strony internetowej Elo Scooters, dostępnej pod adresem www.elosharing.pl, (iii) krótkoterminowy najem hulajnóg elektrycznych (dalej: „Pojazd” lub „Pojazdy”). 

1.4. Zasady przewarzania przez Elo Scooters danych osobowych zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://eloscooters.pl/

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1 Użytkownikiem korzystającym z Usług może być osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące warunki:
2.1.1. Ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2.1.2. Zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu;
2.1.3. Posiada aktywne konto w Aplikacji z którym połączona została jej karta płatnicza
2.1.4. Podczas rejestracji podała prawidłowe dane osobowe wyrażając zgodę na ich przetwarzanie, a zgoda ta nie została w żaden sposób cofnięta.

2.2 Elo Scooters nie jest zobowiązania do dostarczania Aplikacji dla wszystkich urządzeń mobilnych. Aplikacja obsługuje urządzenia wykorzystujące na system operacyjny Android oraz iOS.

2.3. Elo Scooters zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji w zakresie, który nie wpływa na warunki umów zawartych z Użytkownikami.

2.4. Warunkiem koniecznym dla korzystania z Usług jest rejestracja konta Użytkownika.

2.5 Elo Scooters nie gwarantuje dostępności całości Usług przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę ponieważ dostępność Usług uzależniona jest od wielu czynników, z których część jest niezależna od Elo Scooters, np. dostępność Pojazdów. Elo Scooters nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w zakresie dostępności Usług lub Pojazdów w każdym czasie. 

2.6 Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Aplikacji, dostępnej do pobrania poprzez App Store/Google Play.

2.7 Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne informacje wskazane w formularzu rejestracji (dalej: „Dane Rejestracyjne”). 

2.8 Warunkiem rejestracji jest podanie prawdziwych Danych Rejestracyjnych oraz akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2.9 Użytkownik zobowiązany jest aktualizować Dane Rejestracyjne w przypadku ich zmiany.

2.10. Jeżeli Użytkownik zamieści dane Rejestracyjne, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub Elo Scooters ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że wskazane dane są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, Elo Scooters może, po wcześniejszym wezwaniu do przedstawienia wyjaśnień lub uzupełnienia Danych Rejestracyjnych, zawiesić lub usunąć konto Użytkownika i odmówić możliwości korzystania z Usług (lub części z nich) także w przyszłości.

2.11. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i poufność swojego hasła oraz konta. Użytkownik zobowiązany jest nie przekazywać osobom trzecim żadnych danych dotyczących jego konta, loginu oraz hasła ani nie udzieli osobie trzeciej zgody na zalogowanie się do konta przy wykorzystaniu informacji dotyczących konta Użytkownika.

2.12. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Elo Scooters o każdym nieuprawnionym dostępie do jego konta lub każdym innym przypadku naruszenia bezpieczeństwa, który będzie mu znany. 

3. KRÓTKOTERMINOWY NAJEM POJAZDU – ZASADY OGÓLNE

3.1. Umowa krótkoterminowego najmu Pojazdu (dalej: „Umowa najmu”) zawierana jest pomiędzy Elo Scooters a Użytkownikiem na czas korzystania z Pojazdu, określa wzajemne prawa i obowiązki zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem Aplikacji.

3.2 Umowa krótkoterminowego najmu Pojazdu (dalej: „Umowa najmu”) zawierana jest pomiędzy Elo Scooters a Użytkownikiem na czas korzystania z Pojazdu, określa wzajemne prawa i obowiązki zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem Aplikacji.

3.3. W celu zawarcia Umowy najmu Użytkownik powinien uruchomić Aplikację i postępować zgodnie z wyświetlanymi informacjami. Uruchomienie/aktywowanie Pojazdu jest równoznaczne z zawarciem Umowy najmu.

3.4. Użytkownik odpowiedzialny jest za korzystanie z Pojazdu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, przeznaczeniem Pojazdu i warunkami Regulaminu.

3.5. Użytkownik jest jedyną osobą uprawnioną do prowadzenia Pojazdu. Użytkownik nie może oddawać Pojazdu w podnajem, lub do bezpłatnego korzystania jakiejkolwiek innej osobie.

3.6.Użytkownik nie może przekroczyć maksymalnego limitu wagi Pojazdu (100 kg).

3.6.1. W trakcie trwania stosunku najmu i korzystania z Pojazdu, zabronione jest:
3.6.2. Używanie Pojazdu z naruszeniem przepisów prawa, zasad ruchu drogowego, w tym wszelkich przepisów i zasad dotyczących używania Pojazdów na ścieżkach rowerowych oraz chodnikach, dozwolonych prędkości oraz parkowania Pojazdów;
3.6.3. Używanie Pojazdu w celu sprzecznym z przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego;
3.6.4. Używanie Pojazdu będąc pod wpływem alkoholu, innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, silnych leków przeciwalergicznych czy innych leków substytutów diety i substancji chemicznych, których producenci zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami;
3.6.5. Przewożenie Pojazdem jakikolwiek przedmiotów czy substancji, których stan, rozmiar, waga lub kształt może niekorzystnie wpłynąć na utrzymanie równowagi lub wpłynąć na bezpieczeństwo korzystania z Pojazdu;
3.6.6. Przewożenie Pojazdem substancji trujących, żrących, łatwopalnych lub innych substancji niebezpiecznych;
3.6.7. Używanie telefonu komórkowego, urządzenia do przesyłania wiadomości tekstowych, przenośnych odtwarzaczy muzyki oraz innych urządzeń, które mogą wpływać na koncentrację podczas korzystania z Pojazdu;
3.6.8. Przewożenie Pojazdem osób trzecich lub zwierząt;
3.6.9. Korzystanie z mechanizmów blokujących innych niż zapewnione przez Elo Scooters;
3.6.10. Wykorzystywanie Pojazdu do celów zarobkowych lub związanych z prowadzoną przez Użytkownika działalnością gospodarczą, zarobkową lub zawodową;
3.6.11. Wykorzystywanie Pojazdu do wszelkiego rodzaju wyścigów czy współzawodnictwa, jazdy na nieutwardzonych drogach lub w terenie, testów drogowych, nauki jazdy, a także wykorzystywania do holowania czy pchania jakichkolwiek przedmiotów.

3.7. Korzystanie z Pojazdu dopuszczalne jest wyłącznie na następującym obszarze: Półwysep Helski, miasto Rybnik, miasto Zakopane.

3.8. Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że zobowiązany jest do noszenia kasku ochronnego przez cały czas korzystania z Pojazdu, bez względu na to, czy jest to wymagane przez prawo. Jeżeli noszenie kasku jest wymagane przez przepisy prawa obowiązującego na obszarze, na którym Użytkownik korzysta z Pojazdu, Użytkownik przejmuje pełną odpowiedzialność za przestrzeganie takich przepisów w każdym czasie. Użytkownik będzie używał kasku zatwierdzonego oznaczeniem CE, którego rozmiar został uprzednio należycie dopasowany oraz który został założony i przypięty zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika wskazanych wyżej wymogów, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność oraz zwolni Elo Scooters z odpowiedzialności za wszelkie dające i niedające się przewidzieć, znane i nieznane, konsekwencje, roszczenia, żądania, straty, wierzytelności, odszkodowanie, urazy ciała, opłaty, koszty, kary, opłaty za doradztwo prawne, wyroki, pozwy lub ugody każdego rodzaju.

4. KRÓTKOTERMINOWY NAJEM POJAZDU – ZASADY PARKOWANIA

4.1. Użytkownik zobowiązany jest do parkowania Pojazdu poprzez zaparkowanie pojazdu w pozycji pionowej, opartego na stopce.

4.2. Parkując Pojazd uzytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego.

4.3. Pojazd musi zostać prawidłowo zaparkowany, w miejscu publicznie dostępnym i zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, tj. w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi chodnika przy czym, szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych musi być taka, żeby nie utrudniała ruchu pieszym i nie była mniejsza niż 1,5 m.

4.4. Parkowanie Pojazdu możliwe jest tylko w miejscach publicznym oraz w miejscach, w których parkowanie pojazdów jest dozwolone.

4.5. Zabronione jest parkowanie Pojazdu na miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych, miejscach z określonym czasem postoju, ograniczeniami dotyczącymi parkowania, miejscach parkingowych dla taksówek i prywatnych miejscach parkingowych (np. garażach, miejscach parkingowych przy supermarketach), prakingach podziemnych oraz wielopoziomowych.

4.6. Zabronione jest parkowanie Pojazdu w sposób uniemożliwiający lub utrudniający dostęp do Pojazdu bądź też w sposób, który utrudnia czy uniemożliwia ruch innych pojazdów czy pieszych.

4.7. W przypadku zaparkowania Pojazdu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa, Użytkownik może ponosić odpowiedzialność prawną stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.8. W przypadku zaparkowania Pojazdu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa, Użytkownik może podlegać karze finansowej w wysokości 100 zł. Środki zostaną pobrane z konta bankowego przypisanego do użytkownika.

5. KRÓTKOTERMINOWY NAJEM POJAZDU – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN POJAZDU

5.1 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Pojazd od momentu rozpoczęcia korzystania z Pojazdu do momentu jego zwrotu zgodnie z Regulaminem. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest podjąć odpowiednie działania celem zapobieżenia uszkodzeniom, utracie oraz kradzieży wypożyczonego Pojazdu, od momentu rozpoczęcia korzystania z Pojazdu do momentu jego zwrotu zgodnie z Regulaminem.

5.2 Przed rozpoczęciem korzystania z Pojazdu, Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że Pojazd jest zdatny do jazdy z uwzględnieniem panujących warunków drogowych, przede wszystkim poprzez sprawdzenie stanu opon oraz hamulców. Jeśli przydatność Pojazdu do warunków drogowych budzi wątpliwości, Użytkownik powinien zaniechać korzystania z niego oraz dokonać zgłoszenia do Elo Scooters. 

5.3 Użytkownik zobowiązuje się oddać Pojazd sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie rozpoczęcia korzystania z niego, z uwzględnieniem stanu wynikającego z normalnego korzystania.

5.4 Wszelkie awarie Pojazdu powinny być zgłaszane Elo Scooters. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę Użytkownik zobowiązany zakończyć korzystanie z Pojazdu i powiadomić telefonicznie Elo Scooters.

5.5 W przypadku, gdy podczas najmu Pojazdu, ulegnie on uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (kradzieży), lub uczestniczyć będzie w wypadku/kolizji, Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia Elo Scooters oraz odpowiednich służb (Policja, Straż Pożarna itp.). Policja/Straż Pożarna musi zostać poinformowana, że w wypadku uczestniczy pojazd z napędem elektrycznym. 

5.6 W przypadku uczestniczenia w wypadku lub kolizji, Użytkownik zobowiązany jest do udzielania niezbędnych danych osobowych związanych z prowadzonym postępowaniem przez ubezpieczyciela. Ponadto, w terminie 2 dni od wypadku/kolizji Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Elo Scooters (na piśmie lub na adres e-mail), o wszelkich szczegółach zdarzenia.

5.7 Wszelkie zgłoszenia i powiadomienia Elo Scooters, o których mowa w pkt 5.2., 5.4., 5.5., 5.6., należy dokonywać na nr telefonu: (+48) 519-639-273, adres e-mail: support@eloscooters.pl  uprawnione osoby trzecie, jakichkolwiek ingerencji w Pojazd, jego napraw, modyfikacji albo wymiany jego części. Użytkownik nie może w żaden sposób pisać na naklejkach przyklejonych do Pojazdu, odklejać ich lub w inny sposób modyfikować lub niszczyć.

5.8 Pojazd jest pojazdem elektrycznym i wymaga regularnego ładowania akumulatorów, aby możliwe było ich funkcjonowanie. W związku z powyższym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:

5.8.1 Poziom naładowania akumulatorów Pojazdu będzie zmniejszał się wraz z używaniem Pojazdu (wraz z upływem czasu oraz przebytym dystansem) oraz że wraz ze spadkiem poziomu naładowania akumulatorów może wystąpić spadek prędkości lub innych operacyjnych możliwości Pojazdu (lub mogą one całkowicie ustać). Elo Scooters nie gwarantuje dystansu ani czasu, przez jaki Użytkownik może korzystać z Pojazdu przed całkowitym rozładowaniem się akumulatorów. Akumulatory Pojazdu mogą się rozładować i Pojazd może przestać działać w każdym czasie w trakcie najmu Pojazdu, w tym zanim Użytkownik dotrze do miejsca docelowego;
5.8.2. N
ie ma gwarancji określonego poziomu naładowania akumulatorów Pojazdu w chwili rozpoczęcia najmu przez Użytkownika lub korzystania z Pojazdu i poziom ten może różnić się przy każdym użyciu;
5.8.3 Spadek poziomu naładowania akumulatorów Pojazdu podczas korzystania z niego nie jest stały i zależy od wielu czynników (w tym warunków pogodowych);
5.8.4. Przed rozpoczęciem korzystania z Pojazdu, Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poziomu naładowania akumulatorów Pojazdu.

6.KRÓTKOTERMINOWY NAJEM POJAZDU – ZASADY PŁATNOŚCI

6.1 Użytkownik może korzystać z Pojazdów na zasadzie opłaty za każdy przejazd lub poprzez zasilenie konta ELO Scooters dostępnymi w aplikacji kwotami doładowań. Dostępne metody płatności mogą być stosowane wymiennie w różnych okresach. Użytkownik związany jest wysokością opłat zawartych w Tabeli opłat obowiązującej w chwili rozpoczęcia korzystania z Pojazdu, zgodnie z cenami wskazanymi w Tabeli opłat znajdującej się na końcu niniejszego dokumentu, Aplikacji lub na stronie internetowej https://eloscooters.pl/

6.2 Podczas rejestracji i tworzenia konta Użytkownika, Użytkownik może wybrać metodę płatności zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Należy pamiętać, że w przypadku przetwarzania przez firmę Adyen danych z karty kredytowej, niektórzy operatorzy kart kredytowych mogą czasowo zablokować rachunek dla celów pierwszej płatności. W razie pytań należy skontaktować się z operatorem karty kredytowej. 

6.3 Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji prawidłowości płatność i poprawy ewentualnych błędów przed dokonaniem płatności na rzecz Elo Scooters, dokonywanej poprzez kliknięcie przycisku „zapłać” lub wyrażeniem zgody na obowiązek płatności za Pojazd lub subskrypcji Pojazdów w inny sposób. Elo Scooters obciąży kartę kredytową lub debetową Użytkownika lub inną uzgodnioną formę płatności opłatami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Po dokonaniu płatności Użytkownik otrzyma potwierdzenie wiadomością e-mail. 

6.4 Przy rejestracji w celu korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest podać numer ważnej karty kredytowej lub debetowej oraz datę jej ważności. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest uprawniony do korzystania z kart, których dane Użytkownik przekazał Elo Scooters. Użytkownik upoważnia Elo Scooters do obciążenia podanych kart wszelkimi naliczonymi opłatami zgodnie z Umową i obowiązującym Regulaminem. Wszystkie opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem obrotowym oraz innym opłatom i daninom publicznym, które Elo Scooters zobowiązane jest naliczyć i pobrać. 

6.5 Metoda doładowania konta ELO połączona jest z bonusem, jaki otrzymują użytkownicy:

  • zasilenie konta kwotą 19 zł nie podlega promocji bonusowej,
  • zasilenie konta kwotą 49 zł spowoduje automatyczne dodanie bonusu w wysokości  5 zł do portfela użytkownika,
  • zasilenie konta kwotą 69 zł spowoduje automatyczne dodanie bonusu w wysokości  10 zł do portfela użytkownika.

6.6. Zwroty pozostałych środków z portfela ELO Scooters możliwe jest jedynie w przypadku braku możliwości korzystania z Usługi z przyczyn leżących po stronie operatora ELO Scooters.

6.7 Zwrot pozostałych środków z konta ELO Scooters na konto bankowe klienta nastąpi wyłącznie w przypadku braku możliwości korzystania z Usług Wypożyczenia hulajnóg z przyczyn niezależnych od Klienta.

7. KRÓTKOTERMINOWY NAJEM POJAZDU – OKRES TRWANIA I ZWROT

7.1 Maksymalny, jednorazowy czas trwania najmu wynosi 24 godziny. Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Pojazd w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia najmu Pojazdu. Po tym czasie Użytkownik może wypożyczyć Pojazd ponownie. Maksymalna opłata za każdy Pojazd została wskazana w Tabeli opłat, załączonej na końcu niniejszego dokumentu, w każdym przypadku w oparciu o 24-godzinne okresy. Po zwrocie Pojazdu Użytkownik zostanie obciążony skumulowanymi opłatami za najem lub maksymalną opłatą 24-godzinną, w zależności od tego, która kwota będzie niższa. 

7.2 Przez zwrot, rozumie się sytuację, w której łącznie zostały spełnione następujące wymogi:

7.2.1 Pojazd został pozostawiony zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa
7.2.2 Pojazd został zaparkowany w pozycji pionowej, oparty na stopce;
7.2.3. Pojazd nie blokuje i nie utrudnia prawidłowego korzystania z ciągów komunikacyjnych przez osoby trzecie
7.2.4. Aplikacja potwierdziła poprawne zakończenie najmu po kliknięciu w przycisk „Zakończ” oraz następnie obowiązkowemu przesłaniu zdjęcia zaparkowanej hulajnogi;
7.2.5 Pojazd został fizycznie wyłączony;

7.3 Pojazdy niezwrócone w ciągu 48 godzin licząc od chwili rozpoczęcia korzystania, zostaną uznane za zgubione lub skradzione, a Użytkownik może zostać obciążony karą finansową o równowartości niezwróconego sprzętu tj. 4500 zł. W przypadku przekroczenia maksymalnego jednorazowego czasu trwania najmu, gdy Pojazd nie został uznany za zgubiony lub skradziony, Elo Scooters naliczy dodatkową opłatę zgodnie z Tabelą opłat załączoną na końcu niniejszego dokumentu.

7.4 Użytkownik zobowiązany jest upewnić się, że po zwrocie Pojazd będzie fizycznie dostępny (tj. nie znajduje się w miejscu niedostępnym np. zamknięty za ogrodzeniem, szlabanem, itd.) oraz nie został pozostawiony w miejscach z ograniczoną możliwością korzystania z Usług (np. parkingi podziemne).

7.5 Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie zwrócić Pojazdu w sposób wskazany w pkt 7.2. i 7.4. (tj. Użytkownik dezaktywuje Pojazd na terenie prywatnym, obszarze zabronionym lub innym niedostępnym obszarze) i zażąda, aby Pojazd został odebrany przez Elo Scooters, wówczas Elo Scooters może obciążyć Użytkownika opłatą za odbiór Pojazdu zgodnie z Tabelą opłat, załączoną na końcu niniejszego dokumentu. Jeżeli Pojazd, który został wynajęty za pośrednictwem konta Użytkownika, zostanie pozostawiony poza dozwolonym obszarem bez poinformowania o tym Elo Scooters, Użytkownik pokryje wszelkie opłaty naliczane do czasu odzyskania i dezaktywacji Pojazdu zgodnie z Tabelą opłat, załączoną na końcu niniejszego dokumentu.

8. REKLAMACJE I POLITYKA REFUNDACJI

8.1 Użytkownik może zgłosić reklamację dotyczącą świadczonych Usług w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia będącego podstawą składanej reklamacji. 

8.2 Elo Scooters sugeruje, by wszelkie reklamacje, dla usprawnienia komunikacji, składane były za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: support@eloscooters.pl

8.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Elo Scooters zwróci się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.4 Reklamacja, powinna zawierać następujące dane: (i) imię i nazwisko, (ii) adres e-mail, (iii) numer telefonu, (iv) szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, (v) datę i godzinę przejazdu oraz numer rejestracyjny Pojazdu (ew. jego numer boczny) – w przypadku, gdy reklamacja dotyczy Pojazdu.

8.5 W przypadku dostarczenia przez użytkownika wszystkich danych wymienionych w pkt 8.4, będących dowodem niedopełnienia usługi wynajmu pojazdu przez stronę ELO Scooters, firma Alora Łukasz Koziołek  Wierzbowa 9a Rybnik 44-200 NIP: 6421977741 zwróci użytkownikowi pobraną opłatę w ciągu 30 dni, od chwili dostarczenia danych.

8.6 Reklamacje, które nie zawierają danych, pozwalających na identyfikację Użytkownika, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

8.7 Zgłoszenie Reklamacji nie zwalnia Użytkownika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Elo Scooters. W przypadku uznania reklamacji, poniesiony koszt w części związanej z nieprawidłowo wykonaną usługą zostanie zwrócony.

8.8 Wszelkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, a gdyby ich rozpatrzenie w tym terminie było niemożliwe, Elo Scooters poinformuje o tym Użytkownika wskazując uzasadnienie braku tej możliwości oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

8.9 W przypadku braku porozumienia, Użytkownik będący konsumentem ma możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed właściwym Polubownym Sądem Konsumenckim (lista Sądów znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596).

9. OKRES OBOWIĄZYWANIA

9.1 Umowa zostaje automatycznie zawarta z chwilą rejestracji konta Użytkownika w pod warunkiem złożenia przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu

9.2 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

9.3 Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać Umowę. W celu wypowiedzenia Umowy należy przesłać w formie elektronicznej dokument w którym użytkownik zawrze prośbę o rozwiązanie umowy. 

9.4 Elo Scooters może wypowiedzieć Umowę w drodze pisemnego wypowiedzenia (termin „pisemny” obejmuje w tym i w innych przypadkach również oświadczenie zawarte w korespondencji e-mail) skierowanego do Użytkownika, lub czasowo (na okres nie dłuższy niż 30 dni) zawiesić dostęp do Usług, w przypadku, gdy:
9.4.1 Opóźnienie w zapłacie któregokolwiek z wymagalnych zobowiązań Użytkownika wobec Elo Scooters przekracza 7 dni;

9.5 Użytkownik naruszy którekolwiek z postanowień Regulaminu.

9.6 Zarówno Elo Scooters jak i Użytkownik uprawnieni są do rozwiązania Umowy, bez podawania przyczyny, z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. Dla swej skuteczności oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno mieć formę pisemną (przy czym dopuszczalne jest zawarcie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w treści wiadomości e-mail).

W przypadku rozwiązania Umowy:
Z chwilą jej rozwiązania wygasają wszelkie prawa przyznane Użytkownikowi;
Użytkownik traci prawo dostępu do Usług i do korzystania z nich.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1 Użytkownik Klient może odstąpić od Umowy– bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

10.2 Użytkownik może odstąpić od Umowy m.in. poprzez:
10.2.1 Przesłanie do Elo Scooters na adres e-mail: support@eloscooters.pl ; oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w formie dokumentowej,

10.3 Postanowienia pkt 5.1. i 5.2. stosuje się odpowiednio do Umów najmu zawieranych przez Użytkownika z Elo Scooters.

10.4 Prawo do odstąpienia od Umowy najmu wygasa, z chwilą spełnienia świadczenia przez Elo Scooters.

10.5 W przypadku odstąpienia od Umowy albo Umowy najmu, jest ona uważana za niezawartą. W razie odstąpienia każda ze stron ma obowiązek zwrócić drugiej wszystko, co otrzymała na mocy Umowy. Zwrot świadczeń następuje najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Elo Scooters oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Użytkownik zgodził się na inne rozwiązanie. Celem uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na ewentualną ważność zrealizowanych przez Strony Umów najmu Pojazdu.

11. PRAWA AUTORSKIE

11.1 Wraz z zawarciem Umowy Elo Scooters udziela Użytkownikowi ograniczonej do terytorium Polski, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencji, odwołalnej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do Aplikacji i korzystania z niej oraz na związane z nią oprogramowanie i Usługi na należącym do Użytkownika: na komputerze osobistym, telefonie komórkowym lub innym bezprzewodowym urządzeniu bądź innym urządzeniu z dostępem do Internetu, wyłącznie w celu korzystania z Usług do użytku osobistego (niekomercyjnego). Zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie, sprzedaż czy najem, dokonywanie inżynierii wstecznej czy podejmowanie działań w celu wyodrębnienia kodu źródłowego całości lub części Usług oraz związanego z nimi oprogramowania. Zabronione jest również korzystanie z jakiegokolwiek oprogramowania celem zakłócenia działania Usług lub ominięcia któregokolwiek z zastosowanych środków bezpieczeństwa celem uzyskania nieuprawnionego dostępu do Usług.

11.2 Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik nie może modyfikować żadnych materiałów ani kopiować, rozpowszechniać, nadawać, wyświetlać, wystawiać, powielać, publikować, udzielać licencji lub tworzyć utworów pochodnych na podstawie Usług ani przenosić bądź sprzedawać jakichkolwiek informacji lub utworów zawartych w Usługach. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przed wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału podlegającego prawom autorskim, dostępnego w ramach Usług, Użytkownik musi uzyskać zgodę Elo Scooters. 

11.3 Naruszenie zasad, o którym mowa w pkt 11.1. i 11.2. skutkuje rozwiązaniem Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SIŁA WYŻSZA

12.1 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Elo Scooters w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz niezachowania postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia Elo Scooters wszelkich szkód wynikłych z pozostawienia/ zaparkowania Pojazdu z naruszeniem zasad powszechnie obowiązującego prawa i regulaminu, w tym zwłaszcza będących efektem nałożenia na Elo Scooters przez uprawnione organy, kar i opłat z tym związanych

12.3 Zarówno Elo Scooters jak i Użytkownik nie będą odpowiedzialna względem siebie w przypadku, gdy do niewykonania Umowy lub Umowy najmu dojdzie na skutek wystąpienia siły wyższej. 

12.4 Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Stron, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań danej Strony, a których dana Strona nie mogła przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności, w tym w szczególności: powodzi, pożaru, trzęsienia ziemi, epidemii, zamieszek, zagrożenia atakiem terrorystycznym, strajku, działań zbrojnych, żałoby narodowej, aktów i decyzji organów władzy państwowej i samorządowej, braku zasilania w energię elektryczną, awarie sprzętu komputerowego czy oprogramowania, działania producenta oprogramowania czy występowanie wirusów komputerowych albo też złośliwego oprogramowania.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1 Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest lub stanie się nieskuteczne, nieważne lub zawiera lukę prawną, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia lub luki prawnej zastosowane zostanie inne postanowienie, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens Umowy.

13.2 W przypadku wszelkich kwestii, pytań i problemów należy skontaktować się z biurem obsługi klienta Elo Scooters. Dane kontaktowe dostępne są w Aplikacji w zakładce „Kontakt” oraz na stronie internetowej Elo Scooters.

13.3 Elo Scooters jest uprawniony do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków z Umowy na podmiot z trzeci, który w jego miejsce wstąpi do Umowy. Przeniesienie jest skuteczne z chwilą poinformowania o tym Użytkownika poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas rejestracji konta Użytkownika.

———————-

 

ELO SCOOTERS TERMS AND CONDITIONS
1. GENERAL PROVISIONS

1.1. These regulations (hereinafter: “Regulations”) govern the use of services provided by Alora Łukasz Koziołek  Wierzbowa 9a Rybnik 44-200 NIP: 6421977741 (hereinafter: “Elo Scooters”).

1.2. The Agreement is understood as the User’s agreement with Elo Scooters regarding the use of the Service in Poland, establishing mutual rights and obligations specified in the Regulations. It is considered that the Agreement containing the provisions of these Regulations is automatically concluded upon registration of the User’s account, provided that the User submits a declaration of acceptance of the Regulations.

1.3. The services provided by Elo Scooters (hereinafter collectively referred to as “Services”) include: use of the Elo Scooters mobile application (hereinafter the “Application”) and any interactive features or other related services provided by Elo Scooters and related to this Agreement, (ii ) using the Elo Scooters website, available at www.elosharing.pl, (iii) short-term rental of electric scooters (hereinafter: “Vehicle” or “Vehicles”).

1.4. The rules for the processing of personal data by Elo Scooters are contained in the Privacy Policy available at: https://eloscooters.pl/

2. GENERAL TERMS OF PROVIDING THE SERVICES

2.1 The User using the Services may be a natural person who meets all of the following conditions:
2.1.1. She is over 18 and has full legal capacity;
2.1.2. Accepted the provisions of these Regulations;
2.1.3. She has an active account in the Application with which her payment card has been linked
2.1.4. During registration, she provided correct personal data, consenting to their processing, and this consent has not been withdrawn in any way.

2.2 Elo Scooters is not obligated to provide the Application for all mobile devices. The application supports devices using the Android and iOS operating systems.

2.3. Elo Scooters reserves the right to make changes to the Application to the extent that does not affect the terms of contracts concluded with Users.

2.4. A prerequisite for using the Services is the registration of the User’s account.

2.5 Elo Scooters does not guarantee the availability of all Services 365 days a year, 24 hours a day, as the availability of the Services depends on many factors, some of which are independent of Elo Scooters, e.g. Vehicle availability. Elo Scooters makes no representations or warranties as to the availability of the Services or Vehicles at all times.

2.6 Registration takes place via the Application, available for download via the App Store / Google Play.

2.7 During registration, the User is obliged to provide true, accurate, current and complete information indicated in the registration form (hereinafter: “Registration Data”).

2.8 The condition for registration is to provide true Registration Data and to accept the conditions set out in these Regulations.

2.9 The User is obliged to update the Registration Data in the event of a change.

2.10. If the User provides Registration data that is false, inaccurate, out of date or incomplete, or Elo Scooters has reasonable grounds to suspect that the indicated data is false, inaccurate, out of date or incomplete, Elo Scooters may, upon prior request for clarification or supplementation, Registration Data, suspend or delete the User’s account and refuse to use the Services (or part of them) also in the future.

2.11. You are fully responsible for the security and confidentiality of your password and account. The User is obliged not to provide third parties with any data regarding his account, login and password, and he will not give a third party consent to log in to the account using the User’s account information.

2.12. The user undertakes to inform Elo Scooters immediately of any unauthorized access to his account or any other breach of security that becomes known to him.

3. SHORT-TERM RENTAL OF A VEHICLE – GENERAL RULES

3.1. The short-term Vehicle rental agreement (hereinafter: the “Rental Agreement”) is concluded between Elo Scooters and the User for the duration of the use of the Vehicle, specifies mutual rights and obligations in accordance with these Regulations, via the Application.

3.2 The short-term vehicle rental agreement (hereinafter: the “Rental Agreement”) is concluded between Elo Scooters and the User for the duration of the use of the Vehicle, it defines mutual rights and obligations in accordance with the content of these Regulations, via the Application.

3.3. In order to conclude a Rental Agreement, the User should launch the Application and follow the information displayed. Starting / activating the Vehicle is tantamount to concluding a Rental Agreement.

3.4. The User is responsible for the use of the Vehicle in accordance with the relevant legal provisions, the purpose of the Vehicle and the terms of the Regulations.

3.5. The User is the only person authorized to drive the Vehicle. The User may not sublet the Vehicle or for free use to any other person.

3.6 The User may not exceed the maximum weight limit of the Vehicle (100 kg).

3.6.1. During the rental relationship and use of the Vehicle, it is prohibited to:
3.6.2. Using the Vehicle in violation of the law, road traffic rules, including all regulations and rules regarding the use of Vehicles on bicycle paths and sidewalks, permitted speeds and vehicle parking;
3.6.3. Using the Vehicle for purposes contrary to the provisions of law and the principles of social coexistence;
3.6.4. Using the Vehicle under the influence of alcohol, other intoxicants, psychotropic substances or substitutes within the meaning of the Act on counteracting drug addiction, strong antiallergic drugs or other drugs, diet substitutes and chemicals, which manufacturers prohibit or recommend refraining from driving;
3.6.5. Transporting with the Vehicle any objects or substances whose condition, size, weight or shape may adversely affect the maintenance of balance or affect the safe use of the Vehicle;
3.6.6. Transporting poisonous, corrosive, flammable or other dangerous substances by the Vehicle;
3.6.7. Using a mobile phone, text messaging device, portable music players and other devices that may affect concentration while using the Vehicle;
3.6.8. Transporting third parties or animals with the Vehicle;
3.6.9. Using locking mechanisms other than those provided by Elo Scooters;
3.6.10. The use of the Vehicle for commercial purposes or related to the business, gainful or professional activity conducted by the User;
3.6.11. Using the Vehicle for all kinds of racing or competition, driving on unpaved roads or off-road, road tests, driving lessons, as well as towing or pushing any objects.

3.7. The use of the Vehicle is allowed only in the following area: Hel Peninsula, the city of Rybnik, the city of Zakopane.

3.8. The User accepts and acknowledges that he is obliged to wear a protective helmet at all times when using the Vehicle, regardless of whether it is required by law. If wearing a helmet is required by law in the area where the User uses the Vehicle, the User assumes full responsibility for compliance with such regulations at all times. The user will use a CE marked helmet that has been properly sized and worn and clipped on as recommended by the manufacturer. In the event of failure by the User to comply with the above-mentioned requirements, the User shall be fully responsible and shall release Elo Scooters from liability for all foreseeable and unforeseeable, known and unknown consequences, claims, demands, losses, liabilities, damages, personal injuries, fees, costs, penalties, legal fees, judgments, lawsuits or settlements of any kind.

4. SHORT-TERM RENTAL OF A VEHICLE – PARKING RULES

4.1. The User is obliged to park the Vehicle by parking the vehicle in a vertical position, based on a foot.

4.2. When parking the Vehicle, the user is obliged to comply with the provisions of generally applicable law and the principles of social coexistence.

4.3. Parking the Vehicle is possible only in a public car park (including paid public car parks marked with a paid parking zone, ie sign D-44 “Parking zone”) and in places where parking of vehicles is allowed.

4.4. It is forbidden to park the Vehicle in parking spaces for people with disabilities, parking spaces with specific parking times, parking restrictions, parking spaces for taxis and private parking spaces (e.g. garages, supermarket parking spaces), underground and multi-storey garages.

4.5. It is forbidden to park the Vehicle in a way that prevents or hinders access to the Vehicle, or in a way that hinders or prevents the movement of other vehicles or pedestrians.

4.6. If the Vehicle is parked in a manner inconsistent with the provisions of the Regulations and legal provisions, the User may be legally liable in accordance with generally applicable provisions of law.

4.7. If the Vehicle is parked in a manner inconsistent with the provisions of the Regulations and the law, the User may be subject to a financial penalty of PLN 100. Funds will be debited from the user’s assigned bank account.

5. SHORT-TERM RENTAL OF THE VEHICLE – RESPONSIBILITY FOR THE CONDITION OF THE VEHICLE

5.1 The User is responsible for the Vehicle from the moment of commencement of use of the Vehicle until its return in accordance with the Regulations. In particular, the User is obliged to take appropriate measures to prevent damage, loss and theft of the rented Vehicle, from the moment of commencement of use of the Vehicle until its return in accordance with the Regulations.

5.2 Before using the Vehicle, the User is obliged to make sure that the Vehicle is roadworthy, taking into account the prevailing road conditions, primarily by checking the condition of the tires and brakes. If the suitability of the Vehicle for road conditions is in doubt, the User should refrain from using it and report it to Elo Scooters.

5.3 The User undertakes to return the Vehicle in good technical condition, in the same condition as at the time of commencement of use, taking into account the condition resulting from normal use.

5.4 Any breakdown of the Vehicle should be reported to Elo Scooters. In the event of any failure that prevents further driving, the User is obliged to terminate the use of the Vehicle and notify Elo Scooters by phone.

5.5 In the event that, during the rental of the Vehicle, it is damaged, destroyed or lost (stolen), or is involved in an accident / collision, the User is obliged to immediately notify Elo Scooters and the relevant services (Police, Fire Brigade, etc.). The police / fire brigade must be informed that an electric vehicle is involved in the accident.

5.6 In the event of participation in an accident or collision, the User is obliged to provide the necessary personal data related to the proceedings conducted by the insurer. Moreover, within 2 days of the accident / collision, the User is obliged to notify Elo Scooters (in writing or by e-mail) of all details of the event.

5.7 All reports and notifications from Elo Scooters, referred to in points 5.2., 5.4., 5.5., 5.6., Should be made to the telephone number: (+48) 519-639-273, e-mail address: elosharing @ gmail. com authorized third parties, any interference with the Vehicle, its repair, modification or replacement of its parts. The User may not in any way write on the stickers attached to the Vehicle, peel them off or otherwise modify or destroy them.

5.8 The vehicle is an electric vehicle and requires regular charging of the batteries in order for their batteries to function. In connection with the above, the User acknowledges and accepts that:

5.8.1 The level of charge of the Vehicle’s batteries will decrease with the use of the Vehicle (with time and distance traveled) and that as the charge level of the batteries decreases, there may be a decrease in speed or other operational capabilities of the Vehicle (or they may stop altogether). Elo Scooters does not guarantee the distance or time during which the User may use the Vehicle before the batteries are completely discharged. The Vehicle’s batteries may discharge and the Vehicle may cease to function at any time during the Vehicle’s rental, including before the User reaches its final destination;
5.8.2. There is no guarantee of a specific level of charge of the Vehicle’s batteries at the time the User begins the rental or use of the Vehicle, and this level may vary with each use;
5.8.3 The battery charge level of the Vehicle during its use is not constant and depends on many factors (including weather conditions);
5.8.4. Before using the Vehicle, the User is obliged to check the charge level of the Vehicle’s batteries.

6. SHORT-TERM RENTAL OF A VEHICLE – TERMS OF PAYMENT

6.1 The User may use the Vehicles on the basis of a fee for each ride or by topping up the ELO Scooters account with the top-up amounts available in the application. The available payment methods may be used interchangeably at different times. The User is bound by the number of fees included in the Table of Fees applicable at the time of commencement of using the Vehicle, in accordance with the prices indicated in the Table of Fees at the end of this document, the Application or on the website https://eloscooters.pl/

6.2 When registering and creating a User account, the User may select a payment method in accordance with the displayed instructions. Please note that when Adyen processes your credit card information, some credit card companies may temporarily hold your account for your first payment. Please contact your credit card company if you have any questions.

6.3 The User is obliged to verify the correctness of the payment and correct any errors before making the payment to Elo Scooters by clicking the “pay” button or agreeing to the obligation to pay for the Vehicle or subscribe to the Vehicles in another way. Elo Scooters will charge the User’s credit or debit card or any other agreed form of payment with the fees indicated in these Regulations. After making the payment, the User will receive a confirmation by e-mail.

6.4 When registering to use the Services, the User duties and levies that Elo Scooters is required to charge and collect.s required to provide a valid credit or debit card number and its expiry date. The User represents and warrants that he is entitled to use the cards whose data the User has provided to Elo Scooters. The User authorizes Elo Scooters to debit the cards provided with all fees charged in accordance with the Agreement and the applicable Terms and Conditions. All fees are subject to sales tax and other public duties and levies that Elo Scooters is required to charge and collect.

6.5 The ELO account top-up method is linked to the bonus that the users receive:

topping up the account with the amount of PLN 19 is not eligible for the bonus promotion,
topping up the account with PLN 49 will automatically add a bonus of PLN 5 to the user’s wallet,
Topping up the account with PLN 69 will automatically add a bonus of PLN 10 to the user’s wallet.

6.6. Refunds of the remaining funds from the ELO Scooters wallet are possible only in the case of inability to use the Service for reasons attributable to the ELO Scooters operator.

6.7 The reimbursement of the remaining funds from the ELO Scooters account to the customer’s bank account will be made only if it is not possible to use the Scooter Rental Services for reasons beyond the control of the Customer.

7. SHORT-TERM RENTAL OF A VEHICLE – DURATION AND RETURN

7.1 The maximum single rental period is 24 hours. The User undertakes to return the Vehicle within 24 hours from the commencement of the Vehicle rental. After this time, the User may rent the Vehicle again. The maximum charge for each Vehicle is indicated in the Table of Charges attached at the end of this document, in each case based on 24-hour periods. Upon return of the Vehicle, the User will be charged the cumulative rental fees or the maximum 24-hour fee, whichever is less.

7.2 A return is understood as a situation where the following requirements are jointly met:
7.2.1 The vehicle has been left in accordance with the provisions of generally applicable law
7.2.2 The vehicle has been parked in an upright position, resting on its foot;
7.2.3. 7.2.4. The application confirmed the correct termination of the rental after clicking the “Finish” button and then the obligatory sending of a photo of the parked scooter;
7.2.4. The application confirmed the correct termination of the lease after clicking the “Finish” button;
7.2.5 The vehicle has been physically disabled;

7.3 Vehicles not returned within 48 hours from the commencement of use will be deemed lost or stolen and the User may be charged ….. If the maximum one-time rental period is exceeded and the Vehicle is not deemed lost or stolen, Elo Scooters will charge additional fee in accordance with the Table of Fees attached at the end of this document.

7.4 The User is obliged to make sure that after returning the Vehicle, it will be physically available (i.e. it is not out of reach, e.g. closed behind a fence, barrier, etc.) and that it has not been left in places with limited use of the Services (e.g. parking lots). underground).

7.5 If the User is unable to return the Vehicle in the manner specified in point 7.2. and 7.4. (i.e. the User deactivates the Vehicle in a private property, restricted area or other inaccessible area) and requests that the Vehicle be picked up by Elo Scooters, then Elo Scooters may charge the User for the collection of the Vehicle in accordance with the Fee Schedule attached at the end of this document. If a Vehicle that has been rented through a User’s account is left outside the permitted area without informing Elo Scooters, the User will pay all fees charged until the Vehicle is recovered and deactivated in accordance with the Schedule of Fees attached at the end of this document.

8. COMPLAINTS AND REFUND POLICY

8.1 The User may submit a complaint regarding the provided Services within 14 days from the event giving rise to the complaint.

8.2 Elo Scooters suggests that any complaints, to facilitate communication, should be submitted via e-mail to the following e-mail address: elosharing@gmail.com

8.3 If the data or information provided in the complaint need to be supplemented, before considering the complaint, Elo Scooters will ask the person submitting the complaint to supplement it in the indicated scope.

8.4 The complaint should contain the following data: (i) name and surname, (ii) e-mail address, (iii) telephone number, (iv) detailed description of the situation, (v) date and time of the journey and the registration number of the Vehicle (or . its side number) – if the complaint concerns the Vehicle.

8.5 If the user provides all the data listed in point 8.4, the entities with proof of failure to complete
the vehicle rental service by the ELO Scooters, Alora Łukasz Koziołek  Wierzbowa 9a Rybnik 44-200 NIP: 6421977741 will return the sale charged fee within 30
days from the date of data delivery.

8.6 Complaints that do not contain data enabling the User’s identification will be left without consideration.

8.7 Filing a Complaint does not release the User from the obligation to fulfill obligations towards Elo Scooters on time. If the complaint is accepted, the cost incurred in the part related to the incorrectly performed service will be reimbursed.

8.8 All complaints will be considered within 30 days from the date of their receipt, and if their consideration within this period is impossible, Elo Scooters will inform the User about it, indicating the justification for the lack of this possibility and the expected date of considering the complaint.

8.9 In the event of a disagreement, the User who is a consumer has the option of using out-of-court methods of considering complaints and pursuing claims before the appropriate Consumer Arbitration Court (the list of Courts is available at: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ).

9. PERIOD OF VALIDITY

9.1 The Agreement is automatically concluded upon registration of the User’s account, provided that the User submits a declaration of acceptance of the Regulations

9.2 The contract is concluded for an indefinite period.

9.3 The User may terminate the Agreement at any time. In order to terminate the Agreement, open the Application and click the “Manage” button, then “Delete Account”.

9.4 Elo Scooters may terminate the Agreement by written notice (the term “written” includes, in this and other cases, also the declaration contained in the e-mail correspondence) addressed to the User, or temporarily (for a period not longer than 30 days) suspend access to the Services, if:
9.4.1 There is a delay in payment of any of your outstanding obligations towards Elo Scooters in excess of 7 days;

9.5 The User breaches any of the provisions of the Regulations.

9.6 Both Elo Scooters and the User are entitled to terminate the Agreement without giving any reason with a 30-day notice period. For its effectiveness, the declaration of termination of the agreement should be made in writing (it is permissible to include the declaration of termination of the Agreement in the content of the e-mail).

In the event of termination of the Agreement:
Upon its termination, all rights granted to the User expire;
The User loses the right to access and use the Services.

10. RIGHT TO WITHDRAW FROM THE AGREEMENT

10.1 User The Customer may withdraw from the Agreement – without giving any reason, within 14 days from the date of its conclusion. The deadline is considered met if the User sends a declaration of withdrawal from the Agreement before its expiry.

10.2 The User may withdraw from the Agreement, among others through:
10.2.1 Sending to Elo Scooters by e-mail: elosharing@gmail.com; statements of withdrawal from the Agreement in a documentary form,
10.2.2. Sending to Elo Scooters a written declaration of withdrawal from the Agreement to the postal address.

10.3 The provisions of point 5.1. and 5.2. shall apply accordingly to Rental Agreements concluded by the User with Elo Scooters.

10.4 The right to withdraw from the Rental Agreement will expire upon performance by Elo Scooters.

10.5 In the event of withdrawal from the Agreement or the Rental Agreement, it is considered void. In the event of withdrawal, each party is obliged to return to the other everything that it has received under the Agreement. The reimbursement of the benefits takes place within 14 days from the date of receipt by Elo Scooters of the declaration of withdrawal from the Agreement. The reimbursement is made using the same payment methods that were used by the User in the original transaction, unless the User agreed to a different solution in the declaration of withdrawal from the Agreement. For the avoidance of doubt, it is stipulated that withdrawal from the Agreement shall not affect the possible validity of the Vehicle Rental Agreements implemented by the Parties.

11. COPYRIGHT

11.1 With the conclusion of the Agreement, Elo Scooters grants the User a limited to the territory of Poland, non-exclusive, non-sublicensable, revocable, non-transferable license to access and use the Application and related software and Services on the User’s personal computer, mobile phone or another wireless device or other device with Internet access, solely for the purpose of using the Services for personal (non-commercial) use. You may not copy, modify, sell, rent, reverse engineer or take any steps to extract the source code for all or part of the Services and related software. It is also forbidden to use any software to disrupt the operation of the Services or to bypass any of the security measures applied to gain unauthorized access to the Services.

11.2 Except as permitted by the provisions of generally applicable law, the User may not modify any materials or copy, distribute, broadcast, display, exhibit, reproduce, publish, license or create derivative works based on the Services, or transfer or sell any information or works contained in in the Services. Except as permitted by applicable law, you must obtain permission from Elo Scooters before using any copyrighted material available on the Services.

11.3 Breach of the rules referred to in clause 11.1. and 11.2. results in the termination of the Agreement without the notice period.

12. RESPONSIBILITY AND FORCE MAJEURE

12.1 The User is liable for any damage caused to Elo Scooters as a result of non-performance or improper performance of the Agreement and failure to comply with the provisions of these Regulations.

12.2 The User is obliged to cover Elo Scooters for any damage resulting from leaving / parking the Vehicle in violation of the generally applicable law and regulations, including in particular those resulting from the imposition of penalties and fees on Elo Scooters by authorized bodies.

12.3 Both Elo Scooters and the User shall not be liable to each other in the event that the non-performance of the Agreement or the Rental Agreement is due to force majeure.

12.4 Force majeure shall be understood as an event or combination of events or circumstances beyond the control of the Parties, which essentially hinder or prevent the performance of the obligations of a given Party, and which the given Party could not have foreseen, prevented or overcome by acting with due diligence, in particular : flood, fire, earthquake, epidemic, riot, threats of terrorist attack, strike, military actions, national mourning, acts and decisions of state and local authorities, power failure, computer hardware or software failures, software producer’s actions or occurrence computer viruses or malware.

13. FINAL PROVISIONS

13.1 If any provision of these Regulations is or becomes ineffective, invalid or contains a legal loophole, this does not affect the effectiveness of the remaining provisions. In place of an ineffective provision or legal loophole, another provision will be applied that will fully reflect the economic sense of the Agreement.

13.2 For any issues, questions or problems please contact Elo Scooters customer service. Contact details are available in the Application in the “Contact” tab and on the Elo Scooters website.

13.3 Elo Scooters is entitled to transfer all rights and obligations under the Agreement to a third party that enters the Agreement in its place. The transfer is effective as soon as the User is informed about it via a message sent to the User’s e-mail address provided by him during registration of the User’s account.

Arrow-up
pl_PLPolski
en_USEnglish pl_PLPolski